Αρχική Σελίδα      Οι επιλογές μου      Βοήθεια      Χάρτης 
02/07/2006    Ώρα Ελλάδος: 20:26
Προεδρία Συναντήσεις Νέα/Ειδήσεις Τύπος/ΜΜΕ ΕΕ/Πολιτικές Ελλάδα Αθήνα 2004 Νέα Γενιά
www.eu2003.gr
Εν συντομία η ΕΕ
Πολιτικές
Ο ρόλος της προεδρίας
Κράτη μέλη
Το μέλλον της ΕΕ
Διεύρυνση
Νέα κράτη μέλη και υποψήφια κράτη
Κριτήρια και προϋποθέσεις για την ένταξη
Ιστορική αναδρομή
Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις
Η ΕΕ στον Κόσμο
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι

Κριτήρια και προϋποθέσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση «κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης». Το ενδιαφερόμενο κράτος, απευθύνει την αίτηση του στο Συμβούλιο των Υπουργών, το οποίο λαμβάνει την απόφαση του με ομοφωνία και αφού έχει τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι όροι της προσχωρήσεως και οι συνεπακόλουθες αναγκαίες προσαρμογές των Συνθηκών που θεμελιώνουν την Ένωση, αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών και του αιτούμενου κράτους. Η συμφωνία αυτή υπόκειται σε επικύρωση εκ μέρους όλων των συμβαλλόμενων κρατών, σύμφωνα με τους ισχύοντες συνταγματικούς κανόνες τους (επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια ή δημοψήφισμα).
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993 καθόρισε για πρώτη φορά συγκεκριμένα κριτήρια που οι υποψήφιες για ένταξη στην Ε.Ε. χώρες θα πρέπει να πληρούν. Τα κριτήρια  είναι τα εξής:

  • Πολιτικά κριτήρια: Ύπαρξη σταθερών θεσμών οι οποίοι να εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων.  
  • Οικονομικά κριτήρια: Λειτουργία της οικονομίας της αγοράς, δυνατότητα  αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων και προσαρμογής στη δράση των δυνάμεων της εσωτερικής αγοράς. 
  • Δυνατότητα της υποψήφιας χώρας να επωμιστεί τις υποχρεώσεις της ως μέλους της Ένωσης, με την αποτελεσματική μεταφορά και εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στην εθνική νομοθεσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της υποψήφιας προς ένταξη χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων.

Η Συνθήκη της Νίκαιας που υπεγράφη το Δεκέμβριο του 2000 περιέλαβε σειρά προβλέψεων για τη λειτουργική ενσωμάτωση των νέων χωρών στο θεσμικό οικοδόμημα της Ένωσης.

Τον Οκτώβριο του 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έκθεση προόδου της ενταξιακής διαδικασίας, έκρινε ότι δέκα χώρες - Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία – πληρούν τα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια και έχουν σημειώσει εξαιρετική πρόοδο στη διαδικασία υιοθέτησης του κοινοτικού κεκτημένου. Κατόπιν αυτού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης (Δεκέμβριος 2002) αποφάσισε την ένταξη αυτών των χωρών στην ΕΕ την 1η Μαίου 2004.

 Αναζήτηση
Οδηγίες

Ημερολόγιο
Όλοι οι μήνες

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Θεσσαλονίκη 2003
Παιχνίδια
Ατυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Υπογραφή Συνθήκης Προσχώρησης
Ευρωπαϊκό Έτος για άτομα με αναπηρίες
 Βήμα Πολιτών
Φόρουμ
Ηλεκτρονική ψήφος